Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSTRUCTAM SERVICE

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 67656277

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten,

aankoopbemiddeling en diensten waaronder reparaties van

Constructam Service. De algemene voorwaarden worden bij iedere

offerte/opdracht meegezonden en worden op verzoek nogmaals

gratis toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook terug te

vinden op www.constructamservice.nl;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten

schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die

overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de

(inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Constructam

Service uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen en door Constructam Service is bevestigd;

4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen

beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde

handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Constructam

Service ter kennis heeft gebracht en Constructam Service alsdan

onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Samengevat is diegene die de opdracht heeft verstrekt de

opdrachtgever.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een

geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door

Constructam Service desondanks worden herroepen, zelfs na

ontvangst van de order, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van

die order;

2. Aanbiedingen/offertes kunnen schriftelijk (of langs elektronische

weg) worden aanvaard. Constructam Service is niettemin gerechtigd

een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou

zijn gedaan. Hoewel de voorkeur wordt gegeven aan een

ondertekende opdrachtbevestiging, gaat Constructam Service er

vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen

wanneer de opdrachtbevestiging - hoewel na mondeling akkoord -

niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd.

Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de

verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

3. In prijskranten, catalogi, of op internet (website), offertes en

andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten,

prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste

kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden

weergegeven, hebben zij het karakter van een benaderende

aanduiding en binden Constructam Service niet. Is aan de wederpartij

een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt

het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de

zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt

overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel

7:17 e.v. BW);

4. Constructam Service stelt haar offertes samen op basis van een

inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding

(regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken.

Constructam Service bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn

bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);

5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst

(aankoopbemiddeling) tegen een van tevoren vastgesteld

totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden

advies en exclusief reiskosten;

b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen

vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van

één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale

aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is

geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten,

afschrijvingen en overige kosten;

c. Op basis van nacalculatie: facturatie vindt plaats op basis van

nacalculatie/daadwerkelijk gemaakte uren;

6. Wanneer op verzoek van de wederpartij voorafgaand aan de

opdracht/overeenkomst een richtprijs is afgegeven, mag deze met

niet meer dan vijftien procent worden overschreden;

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Constructam Service niet

tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien - nadat met de opdracht is begonnen of een overeenkomst

is opgesteld - in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden

verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen.

Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard

dan ook, moeten schriftelijk door Constructam Service bevestigd

worden. De oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn komt

door de wijziging te vervallen;

2. Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze

niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object,

de onderdelen daarvan of door de wederpartij ter beschikking

gestelde zaken, zal Constructam Service de wederpartij daarvan op

de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen

of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal

indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd;

3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende

werkzaamheden en materialen zullen door Constructam Service als

meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende

uurloon en/of kosten materialen;

4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan

Constructam Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan

de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project tijdig aan

Constructam Service worden verstrekt. De wederpartij staat in voor

de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan

Constructam Service verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien

deze van derden afkomstig zijn;

5. Door onvoorziene omstandigheden dient de wederpartij rekening

te houden met afwijkingen in de hoeveelheid, maatverschillen en

overige ondergeschikte wijzigingen. Deze wijzigingen/aanpassingen

tijdens de uitvoering door Constructam Service in details en

afmetingen van details, mogen zonder overleg doorgevoerd worden

en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar

verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van

technische, esthetische en/of praktische aard zijn;

7. Constructam Service is gerechtigd zonder toestemming van de

wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan

of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij

Constructam Service (artikel 7:404 BW);

Algemene Voorwaarden Constructam Service pagina 2 van 5

8. Indien is overeengekomen dat een project in fasen zal worden

uitgevoerd kan Constructam Service de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de

wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase

schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare

betaling zijdens de wederpartij is Constructam Service gerechtigd de

aanvang van de vervolgwerkzaamheden op te schorten.

Artikel 4. PRIJZEN en BETALING

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Constructam Service in rekening

brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot

stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW en

exclusief andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals

stallingskosten, stookkosten in de winter en kostenhuur werkplaats

wanneer wederpartij zelf werkzaamheden aan het object verricht;

2. Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door

Constructam Service op verzoek van de wederpartij een

gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is

overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een

schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt;

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van

materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de

goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is

Constructam Service gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren;

4. Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van

het object, tenzij partijen expliciet anderszins (bijvoorbeeld

vooruitbetaling) schriftelijk zijn overeengekomen. Indien betaling na

de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de

wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende

gedeelte te voldoen binnen 7dagen na factuurdatum;

5. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen,

eventueel met een tussenfactuur en een eindfactuur zulks afhankelijk

van de hoogte van de order en enkel in overleg;

6. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, wordt voor

aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de

kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het

arbeidsloon;

7. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is

Constructam Service alsdan bevoegd een rente te berekenen over

het openstaande bedrag van 0,5 % per maand of een gedeelte van

een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

8. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij

individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele

factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW).

Artikel 5. ANNULERING

1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door

Constructam Service ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte

kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een

minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te

vermeerderen met eventuele door Constructam Service ten gevolge

van de annulering geleden schade;

2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen

leveringstermijn van de opdracht geldt niet als fatale termijn en

wordt slechts bij benadering aangegeven. Bij overschrijding van de

genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de

wederpartij Constructam Service schriftelijk een redelijke termijn van

tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van oplevering wordt

in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de

periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of

vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk

verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Constructam Service

kan worden toegerekend;

- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Constructam

Service tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in

tekort zal schieten;

- wederpartij Constructam Service niet in staat stelt de overeenkomst

uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de

wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of

voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter

beschikking te stellen.

3. De prestatie van de Constructam Service geldt tussen partijen

steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de

wederpartij na aflevering het geleverde of een gedeelte van het

geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan

derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen

of heeft doen bewerken;

4. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp

van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment

waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden

geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door

wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 7. REPARATIE, ONDERHOUD, SCHADETAXATIE

1. De vervangen o nderdelen worden na uitvoering van de opdracht

aan de wederpartij ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij

het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor

onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden

afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking

gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld en de wederpartij

middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet

of(nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen

worden de vervangen onderdelen eigendom van Constructam Service

zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan

maken;

2. Indien Constructam Service een schadetaxatie heeft verricht,

zullen aan de wederpartij de werkelijk gemaakte kosten daarvan in

rekening worden gebracht.

Artikel 8. GARANTIE/RECLAME

1. Wederpartij is verplicht om de uitgevoerde opdracht direct na

ontvangst te keuren en te controleren. Indien door de wederpartij

wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in

belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen

overeengekomen is, dan dient de wederpartij dit Constructam

Service binnen 8 dagen na levering of ontvangst van de factuur te

worden gemeld aan Constructam Service. Na het verstrijken van deze

termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen,

alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Constructam

Service onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek

naar de gegrondheid van de klacht;

2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de

tekortkoming te bevatten, zodat Constructam Service in staat is

adequaat te reageren. Constructam Service zal wederpartij binnen 18

werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte

brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

3. Op alle door Constructam Service geleverde en door derden

gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend

Algemene Voorwaarden Constructam Service pagina 3 van 5

door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Constructam

Service garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar

zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de

overeengekomen specificaties zijn;

4. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is

bepaald, staat Constructam Service in voor de deugdelijkheid

alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden

c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 3 maanden

na levering. Garantie op reparatiewerkzaamheden bij lekkages is

uitgesloten;

5. Constructam Service verstrekt geen enkele vorm van garantie op

werkzaamheden en materialen wanneer de materialen niet door

Constructam Service zijn geleverd ondanks het feit dat de

verwerking/montage wel door Constructam Service is uitgevoerd;

6. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik,

onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen

betreffende het gebruik niet in acht worden genomen. Indien

herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd verwacht

Constructam Service volledige medewerking van de wederpartij en

mogelijkheid tot herstel, alvorens derden ingeschakeld worden;

7. Reclame is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen

vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor

zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Constructam

Service op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, onjuist zijn

behandeld of zijn blootgesteld aan een buitengewone belasting of

onjuist zijn opgeslagen of vervoerd;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of

doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies,

aanwijzingen en adviezen van Constructam Service;

- wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens Constructam Service

(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

- er sprake is van kleurverschillen in de laklaag van het object;

- er sprake is van aantasting van de laklaag ontstaan door een van

buiten komende oorzaak of schade aan niet door Constructam

Service aangebrachte of niet door Constructam Service bewerkte

delen;

- schade aan zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan

Constructam Service bij het sluiten van de overeenkomst

uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat zij zich niet kan verenigen

met een door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen,

onderdelen en/of werkmethoden;

- het object niet in de onderneming van Constructam Service is

voorbewerkt;

- bij imitatieplaatwerk;

8. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende

overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert,

en zijn reclame door Constructam Service gegrond wordt bevonden,

zal Constructam Service te hare keuze de gebrekkige zaken (of

onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken

haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de

werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie

verlenen;

9. Het in behandeling nemen van een reclame schort de

betalingsverplichting van wederpartij niet op.

10.Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht

aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan

wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Constructam Service is bevoegd de overeenkomst met

onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of

gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks

onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming

en/of schadevergoeding), indien:

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de

overeenkomst tussen partijen;

- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling,

ondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of

gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;

- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

- een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig

vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

Constructam Service hoeft dan geen schadevergoeding te betalen

aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf

schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze

omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in

verzuim;

2. Voorts is Constructam Service bevoegd de overeenkomst te (doen)

ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien

aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden

gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen

welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van

Constructam Service op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien

Constructam Service de nakoming van de verplichtingen opschort,

behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. Constructam Service behoudt steeds het recht schadevergoeding

te vorderen.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

1. Ingeval van overmacht is Constructam Service gerechtigd om

zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de

overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de

overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete

of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.

2. Onder "overmacht" aan de zijde van Constructam Service wordt

verstaan: elke omstandigheid waarmee Constructam Service tijdens

het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of

ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst

redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals

onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Constructam Service,

het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken

van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken

van medewerking door de wederpartij, alsmede brand,

overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer,

mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van

voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere

omstandigheden die de uitvoering van de opdracht vertragen of

onmogelijk maken;

3. Constructam Service kan gedurende de periode dat de overmacht

voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de

wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot

vergoeding van schade aan Constructam Service.

Algemene Voorwaarden Constructam Service pagina 4 van 5

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD, CONSIGNATIE

1. Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde

en nog (op) te leveren objecten blijven uitsluitend eigendom van

Constructam Service totdat alle vorderingen in het kader van de

specifieke overeenkomst die Constructam Service heeft of zal

verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald;

2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot

betaling van alle door Constructam Service aan wederpartij krachtens

enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader

van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van

vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de

nakoming van deze overeenkomsten;

3. Constructam Service is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde

gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met

het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te

nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de

met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt

Constructam Service voor zoveel nodig onherroepelijk om de

betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

4. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het

kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het

eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van

deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop

het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder

voorbehoud van de eigendomsrechten van Constructam Service te

leveren. Hij is eveneens verplicht Constructam Service op eerste

verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op

deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks

weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan

Constructam Service om dit pandrecht tot stand te brengen;

5. In geval van consignatie dient de eigenaar van het object zorg te

dragen voor een volledige verzekering van het object.

Artikel 12. RETENTIERECHT

1. Totdat de wederpartij aan Constructam Service alle in het kader

van een specifieke overeenkomst verschuldigde bedragen heeft

voldaan, kan Constructam Service de desbetreffende zaken van de

wederpartij onder zich houden en daarop zijn vordering met

voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze

bedragen voldoende zekerheid stelt;

2. Indien de als gevolg van artikel 6 bepaalde termijn voor betaling

van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is

Constructam Service tevens gerechtigd de aan het object of

onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te

demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht

aan het object. Constructam Service kan de hieraan verbonden

kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. Constructam Service is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als

gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar

verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of

bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van Constructam

Service in verband met een gebrekkige zaak beperkt zich tot hetgeen

in artikel 9 is bepaald. Elke andere vordering tot schadevergoeding,

uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. Constructam Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door

of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van Constructam Service voor een

beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt

tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van Constructam

Service in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de

verzekeraar van Constructam Service om enige reden niet tot

uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering

gedekt is, is de aansprakelijkheid tot maximaal de factuurwaarde van

de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft;

4. Constructam Service is uitsluitend aansprakelijk voor directe

schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke

kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,

voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van

deze voorwaarden, de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige

prestatie van Constructam Service aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, voor zover deze kosten aan Constructam Service

kunnen worden toegerekend en de redelijke kosten, gemaakt ter

voorkoming of beperking van schade, dit voor zover de wederpartij

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking

van directe schade als bedoeld in dit artikel lid;

5. Constructam Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte

schade, daaronder begrepen gevolgschade zoals gederfde winst,

gederfde omzet, gederfd inkomen, gemiste besparingen, schade door

bedrijfsstilstand of bedrijfsschade, dit bijvoorbeeld veroorzaakt door

het stilleggen van de productie of verkoop door keuringsinstanties en

de daaruit voortvloeiende schade, alsmede schade als gevolg van

diefstal en brand;

6. Wederpartij dient Constructam Service altijd in de gelegenheid te

stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de

aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

7. Constructam Service is niet aansprakelijk indien bepaalde

onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve

adviezen door derde deskundigen worden (zijn) vervuld;

8. Bij stalling van het object en/of werkplaats dient de eigenaar van

het object zorg te dragen voor een volledige verzekering van het

object. Constructam is nimmer aansprakelijk voor daaruit

voortvloeiende schades (zoals o.a. diefstal en brand;

9. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8

dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de

tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de

(mogelijke) tekortkoming Constructam Service daarvan niet

schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 14. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

1. Constructam Service ontvangt en verwerkt persoonsgegevens

conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de

wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm

van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de

stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Constructam Service bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo

lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of

worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het

account van een klant van Constructam Service gedurende 18

maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als 'inactief'.

In dat geval wordt niet langer actief gebruik gemaakt van

accountinformatie, bijvoorbeeld om over producten en diensten te

informeren;

4. Constructam Service verleent medewerking aan de wederpartij of

derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of

haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage,

verbetering en/of verwijdering, doch zulks met uitzondering van de

informatie die Constructam Service wettelijk verplicht is te bewaren.

Algemene Voorwaarden Constructam Service pagina 5 van 5

Constructam Service is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens

zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij,

waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Constructam

Service wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank.

Constructam Service is de producent van de databank en heeft

derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief

en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de

databank;

- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in

kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van

de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale

exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt

aan de rechtmatige belangen van Constructam Service. Constructam

Service mag slechts gegevens uit de databank opvragen of

hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene

voorwaarden;

6. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens,

een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke

leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel

ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van

persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken

Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met

wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige

bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen

geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het

door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve

wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van Constructam Service is de plaats waar

wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Constructam Service moet

voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Constructam Service

is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen

wederpartij en Constructam Service gesloten overeenkomst dan wel

van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn,

zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene

voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

5. Deze voorwaarden zijn in maart 2022 gedeponeerd bij de Kamer

van Koophandel voor Brabant.